Plačiausias kraujo tyrimų tinklas Lietuvoje
Online registracija + tyrimų rezultatai
0
0

Privatumo politika

UAB Diagnostikos laboratorija (įmonės kodas 300598351) buveinės adresas Žemaičių plentas 37, Kaunas, LT-48178, el. pašto adresas pagalba@anteja.lt, tel. Nr. 8 700 55511, tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis, užtikrina asmens duomenų saugumą bei įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto jų sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, platinimo, atskleidimo ar nuo bet kokio kito neteisėto jų naudojimo.

1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR PAGRINDINIAI DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI:

UAB Diagnostikos laboratorija duomenų subjektų asmens duomenis tvarko tikslais, nurodytais duomenų subjektams asmens duomenų rinkimo metu. Be kitų UAB Diagnostikos laboratorija tvarkomų asmens duomenų, bendrovė tvarko ir žemiau nurodytus asmens duomenis.

1.1 VAIZDO STEBĖJIMO DUOMENYS

UAB Diagnostikos laboratorija patalpose ir teritorijose, pažymėtose vaizdo stebėjimą informuojančiu ženklu, vykdo vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimo įrenginiais užfiksuoti duomenų subjektų vaizdo duomenys:

•   tvarkomi duomenų subjektų ir UAB Diagnostikos laboratorija turto apsaugos užtikrinimo bei bendrovės teisėtų interesų, kai yra padaroma žala duomenų subjektams ar bendrovės turtui, įgyvendinimo tikslu;

•   šių asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 numatytą teisinį pagrindą: 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų;

•   šie asmens duomenys bus saugomi iki 30 dienų išskyrus atvejus, kai šie duomenys reikalingi konkrečiam įvykiui tirti;

•   šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar tarp duomenų subjekto ir bendrovės sudaryta sutartimi (jeigu tokia būtų sudaryta) numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra būtinas, siekiant užtikrinti duomenų subjektų ir bendrovės turto apsaugą.

1.2. BALSO ĮRAŠYMAS

UAB Diagnostikos laboratorija vykdo telefoninių pokalbių garso įrašymą. Garso duomenų įrašymo metu užfiksuoti duomenų subjekto duomenys:

•   tvarkomi kliento aptarnavimo kokybės užtikrinimo tikslu;

•   šių asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 numatytą teisinį pagrindą: 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų;

•   šie asmens duomenys bus saugomi 1 metus, išskyrus atvejus, kai šie duomenys reikalingi konkrečiam įvykiui tirti;

•   šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar tarp duomenų subjekto ir bendrovės sudaryta sutartimi (jeigu tokia būtų sudaryta) numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra reikalingas, siekiant užtikrinti bendrovės teisėtą interesą įvertinti nusiskundimuose ar kitokiuose pranešimuose pateiktą informaciją ir ja remiantis imtis pagrįstų veiksmų.

1.3. PERSONOALO ATRANKA

UAB Diagnostikos laboratorija tvarko kandidatų į bendrovės darbuotojo pareigas asmens duomenis, kurie pateikiami kandidatų gyvenimo aprašymuose (CV) ar  motyvaciniuose laiškuose, ir kurie:

•   tvarkomi UAB Diagnostikos laboratorija vidaus administravimo ir kandidatūros į bendrovės turimas darbo vietas įvertinimo tikslu;

•   šių asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 numatytus teisinius pagrindus: 6 str. 1 d. a) p. – duomenų subjekto sutikimu, 6 str. 1 d. b) p. – tvarkyti duomenis būtina, siekiant kandidato prašymu įvertinti kandidatūrą prieš sudarant su juo darbo sutartį (jeigu tokia būtų sudaroma);

•   bus saugomi iki tol kol vyksta atranka į konkrečią poziciją nuo jų pateikimo dienos, ir jokiems duomenų gavėjams nėra ir nebus teikiami;

•   šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar sutartimi (jeigu tokia būtų sudaryta) numatytas reikalavimas, tačiau jų pateikimas yra reikalingas, siekiant bendrovei įvertinti kandidatūrą bei atitikimą turimai darbo vietai, todėl nepateikus šių duomenų, bendrovė neturėtų galimybės įvertinti kandidatūros ir pasiūlyti darbo vietos;

•   duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų, nurodytų pateiktame gyvenimo aprašyme (CV) ar motyvaciniame laiške tvarkymo, ir tokiu atveju bendrovė nebetvarkys tokių asmens duomenų, nebent juos bus reikalinga tvarkyti kitais pagrindais nei sutikimas, tačiau dėl sutikimo atšaukimo bendrovei nebesaugant gyvenimo aprašyme (CV) ar motyvaciniame laiške pateiktos informacijos, bendrovė neturės galimybės įsitikinti kandidatūros tinkamumu ir pasiūlyti turimų laisvų darbo vietų.

1.4. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarko UAB Diagnostikos laboratorija turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl jo asmens duomenų tvarkymo, bei atvykę bendrovės buveinės adresu ir patvirtinę savo asmens tapatybę, taip pat el. paštu pagalba@anteja.lt arba pranešti apie pažeidimus „Antėja laboratorija“ duomenų apsaugos pareigūnui  dpo@anteja.lt

Duomenų subjektai, tinkamai identifikavę savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis gali:

•   reikalauti ištaisyti tvarkomus jų asmens duomenis, jeigu jų asmens duomenys yra netikslūs;

•   reikalauti ištrinti jų asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymą, kai užginčijamas duomenų tikslumas, kai asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, kai bendrovei nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, ar kai duomenų subjektas išreiškia nesutikimą tvarkyti asmens duomenis;

•   reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jeigu tokie asmens duomenys buvo pateikti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir yra tvarkomi automatizuotomis priemonės, ir tai yra techniškai įmanoma;

•   susipažinti su savo asmens duomenimis, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus, asmens duomenų šaltinius, bei informaciją apie tai, kaip ir kokiais atvejais duomenų subjektas gali pasinaudoti teise reikalauti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, ar apriboti asmens duomenų tvarkymą, ar nesutikti su tokiu tvarkymu;

•   tuo atveju, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto bendrovės intereso, duomenų subjektas, dėl su juo susijusių konkrečių priežasčių, turi teisę išreikšti nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo. Tokiu atveju bendrovė įsipareigoja nebetvarkyti tokių duomenų subjekto asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu bendrovė tokius asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus.

UAB Diagnostikos laboratorija tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys gali būti teikiami tiems duomenų gavėjams, kuriems duomenų subjektas pateiks sutikimą dėl savo asmens duomenų teikimo arba, kuriems tokius asmens duomenis bendrovei būtina pateikti, siekiant įvykdyti LR teisės aktuose nustatytas pareigas ar užtikrinti teisėtus bendrovės interesus.