Pirkimo taisyklės - "Antėja laboratorija"

Pirkimo ir pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pardavėjo UAB Diagnostikos laboratorija, įmonės kodas 300598351, buveinės adresas Žemaičių pl. 37, Kaunas (toliau – „Pardavėjas“) ir Pirkėjo (fizinio ar juridinio asmens)  teises ir pareigas, atsakomybę Pirkėjui įsigyjant paslaugas ir prekes (toliau bendrai – „Prekės“) elektroninėje parduotuvėje www.anteja.lt (toliau - „elektroninė parduotuvė“).  Taisyklės kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, taip pat yra skirtos suteikti informaciją apie Pardavėjo Prekes, kurias galima įsigyti elektroninėje parduotuvėje bei išdėstyti Pirkėjui, įsigyjančiam Prekes  parduodamas šioje elektroninėje parduotuvėje, Prekių pardavimo sąlygas.

1.2 Šios Taisyklės yra taikomos teikiant užsakymus bei sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo (toliau – „Sutartis“) elektroninėje parduotuvėje. Prieš darant bet kokių Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje, (potencialų) Pirkėją prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymo pateikimą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo pateikimo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.

1.3 Pirkėjas turi teisę ir yra skatinamas atsispausdinti šias Taisykles ateities reikmėms.

1.4 Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos 6 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus pateikiamas bei vykdomas užsakymas.

1.5 Šios Taisyklės ir bet kokios Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos tik lietuvių kalba.

1.6. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti Prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą, taip pat nurodyti kitą informaciją (jeigu Pardavėjas nurodo, kad atitinkamą informaciją reikalinga nurodyti pateikiant užsakymą). Pirkėjas, užsakydamas Prekes, patvirtina, kad visa Pardavėjui pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

1.7. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog 1.6 punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų Pardavėjo tvarkomi Prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir užsakymo įvykdymo tikslais.

1.8. Sutikdamas, kad 1.6 punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi Prekių pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

1.9. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Taisyklių 1, 4 dalimi, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.10.  Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus išankstinį Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užsiregistravus šioje elektroninėje parduotuvėje bei pažymint atitinkamus laukus. Pirkėjas, nebenorėdamas gauti Pardavėjo Pirkėjui skirtų pasiūlymų,  turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas gali paspausti siunčiamo elektroninio pranešimo (naujienlaiškio) apačioje esančią nuorodą ir atsisakyti siunčiamų laiškų.

2. Informacija apie Pardavėją

2.1 Įsigyjant Prekes elektroninėje parduotuvėje, adresu www.anteja.lt, Pardavėjas yra UAB Diagnostikos laboratorija, juridinio asmens kodas 300598351, buveinės adresas Žemaičių plentas 37, Kaunas, LT-48178, tel. 870055511, elektroninis paštas pagalba@anteja.lt. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre Kauno filiale, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Pardavėjas yra ne PVM mokėtojas.

2.2 Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama elektroninės parduotuvės skiltyje „Apie mus“.

2.3 Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama elektroninės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“.

3. Prekės

3.1 Prekės, kurias galima įsigyti elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos elektroninės parduotuvės skiltyje(-se) https://anteja.lt/tyrimai.

3.2. Elektroninėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Elektroninėje parduotuvėje pateikiami Prekių aprašymai yra sukurti pagal gydytojų ar laboratorijos specialistų parengtą informaciją.

4. Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika (žr. elektroninės parduotuvės skiltį – „Privatumo politika“). Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

4.2. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.

4.3.Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis, Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Duomenų subjekto asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4.4. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminas -  4 metai nuo sutikimo gavimo arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo; kitų duomenų saugojimo terminas – 10 metų nuo Pirkėjo užsakymo įvykdymo arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo. Suėjus šioms aplinkybėms Pardavėjas asmens duomenis sunaikina ir ištrina esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisė reikalauja asmens duomenis saugoti.

5. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

5.1 Šioje elektroninėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai:

(a) veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

(b) fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;

(c) juridiniai asmenys.

5.2 Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje elektroninėje parduotuvėje.

5.3 Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

5.4 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs užsakymą, nurodęs Pirkėjo vardą (lotyniškomis raidėmis) elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

5.5 Pirkėjui pateikus užsakymą, jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

5.6 Paruošus užsakymą, Pardavėjas patvirtina užsakymą, išsiųsdamas Pirkėjui elektroninį laišką su įsigytų prekių kuponu. Kuponas galioja 6 mėnesius nuo kupono pardavimo datos ir galioja visuose „Antėja“ procedūrų kabinetuose/klinikose. Pirkinių kuponas turi būti pilnai išnaudojamas vieno apsilankymo metu vienam asmeniui, nepriklausomai nuo įsigytų tyrimų ar tyrimų programų kiekio. Priešingu atveju, kiekvienas kraujo paėmimas apmokestinamas pagal faktą ir už jį atsiskaitoma prieš procedūrą. Be to, kupone įsigytos paslaugos nėra keičiamos į kitas paslaugas ar tyrimus.

5.7 Pasibaigus kupono galiojimui, galima jį pratęsti papildomam 6 mėn. laikotarpiui visose „Antėja“ procedūrų kabinetuose ir klinikose už vienkartinį 3 € mokestį. Taip pratęsti minėtam 6 mėn. laikotarpiui galima ir dar nepasibaigusį kuponą, tačiau kupono pratęsimas galimas tik vieną kartą. Praėjus daugiau nei 12 mėn. nuo kupono pirkimo dienos kuponas laikomas nebegaliojančiu.

5.8 Dovanų kuponais su pinigų verte galima padengti visus tyrimus, tyrimų programas, paslaugas ir skiepus fiziniuose padaliniuose. 

5.9 Suminiai dovanų kuponai įsigyti internetu ar fiziniame padalinyje turi būti pilnai išnaudotas vieno apsilankymo metu, vienam asmeniui.

5.10 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

5.11 Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo pirkimo duomenys.

5.12 Įsigyjus ir atlikus tyrimus Jums priklauso NEMOKAMAS nuotolinis tyrimų rezultatų aptarimas su gydytoju. Būtina registracija. (Netaikomas su genetiniais, PRISCA I ir PRISCA II tyrimais).

5.13 Dėl svetainėje įvykusių techninių klaidų įsigyjus tyrimus ar paslaugas kitokia kaina nei numatyta UAB ''Diagnostikos laboratorija'' patvirtintame kainyne pardavėjas pasilieka teisią tyrimų ar paslaugos neatlikti ir grąžinti pinigus už klaidingą pinigų sumą nusipirktus tyrimus.

6. Teisė keisti Taisykles

6.1 Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:

(a) apmokėjimo sąlygų keitimo;

(b) taikytinų teisės aktų pakeitimų.

6.2 Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

6.3 Kiekvieną kartą pasikeitus Taisyklėms, remiantis šiuo Taisyklių 6 punktu, Pardavėjas informuos Pirkėją ir praneš apie tai, nurodydamas, kad Taisyklės buvo pakeistos. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo Pardavėjo pranešime nurodytos dienos, kuri bus ne ankstesnė nei 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Taisyklių pakeitimą išsiuntimo dienos. Pirkėjas, nesutikdamas su šių Taisyklių pakeitimu, turi teisę nutraukti neįvykdytą Sutartį kreipiantis į Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytais kontaktiniais adresais.

6.4. Bet kuriuo atveju Pirkėjas turi galimybę susipažinti su galiojančia Taisyklių redakcija adresu www.anteja.lt

7. Sutarties atsisakymas ir pinigų grąžinimas

7.1 Pirkėjas (jeigu jis yra vartotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2281  str. 2 d. prasme) turi teisę, nenurodęs priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22811  str.  išlaidų, atsisakyti nuotolinės Sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos Sutarties per šių Taisyklių 7.3 punkte nurodytą laikotarpį, siunčiant pranešimą adresu: Žemaičių plentas 37, Kaunas, LT-48178, ar elektroniniu paštu pagalba@anteja.lt. Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas minėtu laikotarpiu persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę pranešti Pardavėjui apie savo sprendimą, atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekę Pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui grąžinti pinigus į Pirkėjo nurodytą sąskaitą už Prekę per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą bei atsižvelgiant į Taisyklių 7.8., 7.9 punktų nuostatas..

7.1.1. Pavyzdinė pranešimo dėl Sutarties atsisakymo forma:

Kam: UAB Diagnostikos laboratorija, įmonės kodas 300598351, buveinės adresas Žemaičių pl. 37, Kaunas, elektroninis paštas pagalba@anteja.lt;

Aš/Mes (vardas, pavardė, adresas) informuoju(-ajame) apie prekės/paslaugos (prekės/paslaugos pavadinimas/ dokumento Nr.), kurį užsisakiau (užsakymo data) elektroninėje parduotuvėje, adresu www.anteja.lt, pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Respublikos civilinio kodekso 6.22810  str. nuostatomis.

Prekė/paslaugos buvo užsakytos/gautos (užsakymo/gavimo data).

(Pirkėjo parašas (jeigu atsisakymas teikiamas popieriuje), pasirašymo data).

Sąskaitos numerį į kurią pageidaujate, kad būtų sugrąžinti pinigai (turi sutapti su mokėjimo sąskaita).

7.2 Minėta atsisakymo teisė netaikoma:

7.2.1.  tuo atveju, jeigu Pirkėjas Prekę įsigyja  atvykęs į fizinę vietą (Pardavėjo prekybos patalpas) ir nėra sudaroma nuotolinė sutartis ar ne prekybos patalpose sutartis; taip pat

7.2.2. sutartims nurodytoms Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje.

7.3 Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties atsiranda nuo Sutarties sudarymo dienos, taip kaip ji apibrėžta Taisyklių 5 dalyje. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės gavimo arba Sutarties dėl paslaugų sudarymo dienos, atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

7.4 Gavęs Pirkėjo pranešimą dėl Sutarties atsisakymo, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

7.5 Pirkėjas privalo išsiųsti ar perduoti Prekę Pardavėjui nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos. Galima grąžinti tik nepanaudotą Prekę (kuponą). Pirkėjui tenka Prekės grąžinamo išlaidos (jeigu jos patiriamos).

7.6 Grąžinant Prekę, būtina pateikti sąskaitą - faktūrą (jos numerį) arba, tuo atveju, jeigu sąskaita - faktūra nėra išrašyta/gauta/išsaugota, kitą Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį.

7.7. Grąžinti galima tik nepanaudotus paslaugų kuponus, už dalinai panaudotus kuponus pinigai negrąžinami. 

7.8 Pirkėjui,  atsisakiusiam Sutarties, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai.  Prašymą dėl pinigų grąžinimo (Sutarties atsisakymo atveju) gali pateikti tik tas asmuo, kuris įsigijo kuponą

7.9 Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.

7.10 Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekė negrąžinta Pardavėjui (ir nėra patikrinta, dėl atitikimo Taisyklių 7.5 ir 7.6 punktų reikalavimams) arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekė yra tinkamai išsiųsta Pardavėjui.

8. Prekių pristatymas

8.1 Prekės (kuponas) pristatomos Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.2  Pristatymas laikomas įvykdytu, kai Prekės pristatomas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

9. Atsiskaitymo tvarka

9.1 Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:

(a) naudodamasis elektronine bankininkyste;

(b) banko kortele;

(c) Paysera;

(d) PayPal;

(e) pasinaudojus UAB „SB lizingas“paslaugomis;

(f) GF lizingas paslaugomis.

9.2 Juridiniams asmenims taip pat suteikiama galimybė atsiskaityti bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, tačiau sąskaita faktūra išrašoma tik po paslaugų atlikimo ir tik tą pačia dieną.

9.3 Pirkėjui pasirinkus 9.1(a) punkte nurodytą atsiskaitymo būdą, Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo. Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir anuliuoti užsakymą.

9.4 Nepaisant paslaugų įsigyjimo būdo, sąskaita faktūra tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims išrašoma tik po paslaugos atlikimo, tą pačią dieną padalinyje ar per 12 d. manotyrimai.lt savitarnoje. Užsakymui gali būti suformuojamos kelios sąskaitos-faktūros, tačiau atsiskaitant draudimo kortelėmis, sąskaitos-faktūros nėra išrašomos – tai turėtų atlikti draudimo kompanija. Sąskaitos išrašymui padalinyje būtina pateikti KASOS čekį (apmokėjimo čekis banko kortele netinka); vardą, pavardę; pilną gimimo dątą asmens(-ų), kuriems buvo atlikti tyrimai ir rekvizitus jei sąskaita reikalinga įmonei.

9.5 Sąskaita-faktūra gali būti suformuojama nuo pirkimo dienos praėjus ne daugiau nei 12 dienų. 

10. Pirkėjo įsipareigojimai

10.1 Pirkėjas įsipareigoja registracijos ir užsakymo formoje pateikti tik teisingus duomenis. Pasikeitus registracijos ir užsakymo formoje nurodytiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

10.2 Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis elektronine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

10.3 Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

10.4 Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš panaudodamas kuponą Prekei,  perskaityti jį ir įsitikinti, kad kupone nurodyta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

10.5 Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų (taikomų Pirkėjo atžvilgiu).

11. Pardavėjo įsipareigojimai

11.1  Pardavėjas įsipareigoja:

(a) dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės  teikiamomis paslaugomis;

(b) gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2  Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

12. Atsakomybė

12.1  Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje, užsakyme pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje, užsakyme pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

12.2 Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.3 Už Sutarties (užsakymo), sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, netinkamą vykdymą, pažeidimą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.4 Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Tiesioginiai nuostoliai laikomi numatytinais jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokius tiesioginius nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.2 Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13.3 Pirkėjas, įsigijęs nekokybišką prekę ar įtardamas, kad jam buvo suteikta nekokybiška paslauga arba manydamas kad Pardavėjas kitaip pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus pirmiausia turėtų kreiptis į Pardavėją ir nurodyti savo reikalavimą, išskyrus atvejus, jeigu tiesiogiai kreipiasi į teismą. Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią Pirkėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą. Pardavėjas neatlygintinai išnagrinės Pirkėjo kreipimąsi ir pateiks išsamų atsakymą per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos. Jeigu Pardavėjas netekins Pirkėjo reikalavimų arba juos tenkins iš dalies, Pardavėjo atsakyme bus pateikta informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kompetentingą spręsti vartojimo ginčą. Bet kuriuo atveju Pirkėjo kreipimasis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, neatima iš Pirkėjo teisės kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.