Plačiausias kraujo tyrimų tinklas Lietuvoje
Tyrimų rezultatai
0
0

Pirkimo ir pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

1.1 Šios pirkimo ir pradavimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie UAB Diagnostikos laboratorija („Pardavėjas“) bei išdėstyti asmenims („Pirkėjas“), įsigyjantiems prekes („Prekės“) elektroninėje parduotuvėje („elektroninė parduotuvė“), prekių, parduodamų šioje elektroninėje parduotuvėje pardavimo sąlygas („Taisyklės“).

1.2 Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo („Sutartis“). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.

1.3 Pirkėjas yra skatinamas atsispausdinti šias Taisykles ateities reikmėms.

1.4 Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos 6 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.

1.5 Šios Taisyklės ir bet kokios Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos tik lietuvių kalba.

1.6. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą.

1.7. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 1.6 punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės tikslais. Pirkėjas, nenorėdamas gauti Pardavėjo ir (arba) jo partnerių pranešimų ir (arba) kitų Pirkėjui skirtų pasiūlymų, įvesdamas registracijoje prašomus duomenis turi nurodyti, kad tokie pranešimai ir (arba) pasiūlymai jam nebūtų siunčiami.

1.8. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje  tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

1.9. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užsiregistravus šioje el. parduotuvėje bei pažymint atitinkamus laukus.

1.10.  Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.

1.11. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Duomenų subjekto asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

1.12. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminas –  4 metai nuo sutikimo gavimo; kitų duomenų saugojimo terminas – 10 metų nuo pirkėjo užsakymo įvykdymo arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo. Suėjus šioms aplinkybėms Pardavėjas asmens duomenis sunaikina.

Informacija apie Pardavėją

2.1 Šios Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu www.anteja.lt Pardavėjas yra UAB Diagnostikos laboratorija, juridinio asmens kodas 300598351, buveinės adresas Žemaičių plentas 37, Kaunas, LT-48178. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre Kauno filiale, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Pardavėjas yra ne PVM mokėtojas.

2.2 Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama skiltyje „Apie mus“.

2.3 Pardavėjo kontaktinė informaciją pateikiama skiltyje „Kontaktai“.

Prekės

3.1 Elektroninėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Elektroninėje parduotuvėje pateikiami Prekių aprašymai yra sukurti pagal gydytojų ar laboratorijos specialistų nurodymus.

Asmens duomenų tvarkymas

Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

5.1 Šioje elektroninėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai:

(a) veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

(b) fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;

(c) juridiniai asmenys.

5.2 Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje elektroninėje parduotuvėje.

5.3 Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

5.4 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs užsakymą, nurodęs Pirkėjo vardą (lotyniškomis raidėmis) elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

5.5 Pirkėjui pateikus užsakymą, jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

5.6 Paruošus užsakymą, Pardavėjas patvirtina užsakymą, išsiųsdamas Pirkėjui elektroninį laišką su įsigytų prekių kuponu. Kuponas galioja 6 mėnesius nuo kupono pardavimo datos ir galioja visuose ,,Antėja laboratorija‘‘ procedūrų kabinetuose/klinikose. Pirkinių kuponas turi būti pilnai išnaudojamas vieno apsilankymo metu vienam asmeniui, nepriklausomai nuo įsigytų tyrimų ar tyrimų programų kiekio. Priešingu atveju, kiekvienas kraujo paėmimas apmokestinamas pagal faktą ir už jį atsiskaitoma prieš procedūrą.

5.7 Pasibaigus kupono galiojimui, galima jį pratęsti papildomam 6 mėn. laikotarpiui visose ,,Antėja laboratorija“ procedūrų kabinetuose ir klinikose už vienkartinį 3 € mokestį. Taip pratęsti minėtam 6 mėn. laikotarpiui galima ir dar nepasibaigusį kuponą, tačiau kupono pratęsimas galimas tik vieną kartą. Praėjus daugiau nei 12 mėn. nuo kupono pirkimo dienos kuponas laikomas nebegaliojančiu.

Išimtis: Lietuvos Respublikos vyriausybei ar kitai atsakingai instancijai įvedus nepaprastą padėtį ir/ar ekstremalią situaciją (karantiną, paskelbus privalomas prastovas, apribojus „Antėja laboratorija“ veiklą, pacientų laisvą judėjimą (įskaitant patekimą į LR teritoriją) ar pan.), dėl ko būtų apribota ar draudžiama „Antėja laboratorija“ veikla, nepasibaigusio Kupono galiojimo laikas nemokamai automatiškai yra pratęsiamas nepaprastosios padėties galiojimo terminu.

5.8 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

5.9 Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis.

Teisė keisti taisykles

6.1 Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:

(a) apmokėjimo sąlygų keitimo;

(b) taikytinų teisės aktų pakeitimų.

6.2 Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

6.3 Kiekvieną kartą pasikeitus Taisyklėms, remiantis šiuo Taisyklių 6 punktu, Pardavėjas informuos Pirkėją ir praneš apie tai, nurodydamas, kad Taisyklės buvo pakeistos ir jų pakeitimo data bus pateikiama šių Taisyklių 1.4 punkte.

Sutarties atsisakymas ir pinigų grąžinimas

7.1 Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti Sutarties per šių Taisyklių 7.3 punkte nurodytą laikotarpį. Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas minėtu laikotarpiu persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę pranešti Pardavėjui apie savo sprendimą, atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekę Pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus.Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui gražinti pinigus į Pirkėjo sąskaitą už Prekę per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, jei ši buvo parduota internetu arba telefonu ir yra sudaryta nuotolinė sutartis. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas Prekę įsigyja gyvai, atvykęs į fizinę vietą ir nėra sudaroma nuotolinė sutartis, Pardavėjas neprivalo grąžinti sumokėtos sumos.

7.2 Minėta atsisakymo teisė netaikoma Sutartims dėl:

(a) tuo atveju, jeigu Pirkėjas Prekę įsigyja gyvai, atvykęs į fizinę vietą ir nėra sudaroma nuotolinė sutartis, Pardavėjas neprivalo grąžinti sumokėtos sumos.

7.3 Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties atsiranda nuo Sutarties sudarymo dienos, kaip ji yra apibrėžta Taisyklių 5 dalyje. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo jam atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus jei ši buvo parduota internetu arba telefonu ir yra sudaryta nuotolinė sutartis.

7.4 Pirkėjas, pageidaudamas atšaukti Sutartį, turi atsiųsti Pardavėjui užpildytą Sutarties atsisakymo formą arba pateikti aiškų pranešimą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

7.5 Galima grąžinti tik nepanaudotą prekę (kuponą). Prašymą dėl pinigų grąžinimo gali pateikti tik tas asmuo, kuris mokėjo už kuponus.

7.6. Kuponai pirkti procedūrų kabinete ar klinikoje nėra keičiami į pinigus.

7.7 Pirkėjui, atšaukusiam Sutartį, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo, atsižvelgiant į Taisyklių 7.1 punkto nuostatas.

7.8 Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas ir jei ši buvo parduota internetu arba telefonu ir yra sudaryta nuotolinė sutartis.

7.9 Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) arba, tuo atveju, jeigu PVM sąskaita faktūra nėra išrašoma, kitą Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį.

7.10 Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.

7.11 Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 7.7 ir 7.8 punktams.

Pristatymas

Prekės (kuponas) pristatomos Pirkėjo nurodytu elektroniniu pašto adresu.

8.1  Pristatymas laikomas įvykdytu, kai Prekės pristatomas Pirkėjo nurodytu elektroniniu pašto adresu.

Apmokėjimas

9.1 Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:

(a) naudodamasis elektronine bankininkyste;

(b) Paysera

(c) PayPal

(d) pasinaudojus UAB „SB lizingas“paslaugomis;

(e) GF lizingas paslaugomis.

9.2 Juridiniams asmenims taip pat suteikiama galimybė atsiskaityti bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, nurodomą Pirkėjui siunčiamoje išankstinėje sąskaitoje faktūroje, mokėjimo paskirtyje nurodant Pirkėjui suteiktą užsakymo numerį.

9.3 Pirkėjui pasirinkus 9.1(a) punkte nurodytą atsiskaitymo būdą, Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo. Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir anuliuoti užsakymą.

Pirkėjo pareigos

10.1 Pirkėjas įsipareigoja užsakymo formoje pateikti tik teisingus duomenis. Pasikeitus užsakymo formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

10.2 Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis elektronine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

10.3 Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

10.4 Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš eidamas panaudoti kuponą,  apžiūrėti jį ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

10.5 Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Pardavėjo pareigos

11.1  Pardavėjas įsipareigoja:

(a) dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;

(b) gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2  Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

Atsakomybė

12.1  Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl užsakymo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

12.2 Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.3 Už Sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.4 Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Tiesioginiai nuostoliai laikomi numatytinais jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokius tiesioginius nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.