Skundų teikimas - "Antėja laboratorija"

Skundų teikimas

 1. Skundai gali būti pareikšti paciento (jo atstovo) arba juridinio asmens.
 2. Skundas, atsiųstas elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Kai skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir atstovavimą liudijantis dokumentas  (įgaliojimas ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, sutarties su advokatu dėl teisinių paslaugų kopija ar šios sutarties išrašas, kuriame nurodyti Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 49 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys, ir advokato pažymėjimas). Jeigu skundą teikia vaiko tėvai – vaiko gimimo liudijimas (arba atitinkamą civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai). 
 3. Pacientas (fizinis asmuo) turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužinojo, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
 4. Paciento skundas gali būti pareikštas:
  1. paties paciento, nurodant suteiktos paslaugos užsakymo numerį, o esant būtinybei (kai to reikalauja LR teisės aktai) ir pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. paciento atstovo, pateikiant tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus;
  3. paštu, per kurjerį ar kt. būdais, pateikiant pacientą atstovaujančio advokato ar notaro patvirtintą paciento asmenybę patvirtinantį dokumentą.
 5. Visais atvejais, skundas priimamas tik raštu, laisva forma, kurios turinys atitinka numatytą tvarką.
 6. Juridinių asmenų atveju, skunde turi būti aiškiai identifikuotas pareiškėjas, išdėstyta skundo esmė, pateikti duomenys ryšiui palaikyti, pateikti susiję dokumentai (kai tinka ir reikalinga), skundas turi būti pasirašytas įstaigos ar organizacijos įgalioto asmens.
 7. Fizinių asmenų skunde turi būti nurodoma: Paciento vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, duomenys ryšiui palaikyti (telefono ryšio numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas, skundo esmė (asmens reikalavimai/ siūlymai pašalinti jo teisių pažeidimą), paslaugos užsakymo numeris, kai taikoma. 

PASTABA: Tais atvejais, kai užsakovas pageidauja pinigų grąžinimo už suteiktas paslaugas, paraiškoje jis privalo nurodyti sąskaitos, į kurią turi būti pervesti pinigai, numerį. Sprendimą dėl pinigų grąžinimo visais atvejais raštiškai patvirtina įmonės generalinis direktorius.

Kontaktai:
Tel.: 8 700 55511
El. p.: pagalba@anteja.lt 

Šaltinis: PR 4.8-1 Skundų ir paraiškų valdymas, leidimas Nr. 9.0, 2023-07-24

Pacientų skundų teikimo akreditavimo tarnybai tvarkos aprašas - čia.