Skundo teikimo tvarka - "Antėja laboratorija"

Skundo teikimo tvarka

5.2.1. Skundai gali būti pareikšti paciento (jo atstovo) arba juridinio asmens. Skundas, atsiųstas elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą bei identifikuoti skundo pateikėjo tapatybę. Kai skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir atstovavimą liudijantis dokumentas (įgaliojimas ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, sutarties su advokatu dėl teisinių paslaugų kopija ar šios sutarties išrašas, kuriame nurodyti Lietuvos Respublikos (LR) advokatūros įstatymo 49 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys, ir advokato pažymėjimas). 
5.2.2. Jeigu skundą teikia vaiko tėvai – vaiko gimimo liudijimas (arba atitinkamą civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai). 
5.2.3. Pacientas arba jo atstovas (fizinis asmuo) turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per  vienerius metus, kai sužinojo, kad jo teisės galimai buvo pažeistos, bet ne vėliau 3 metus nuo teisių pažeidimo dienos. 
5.2.4. Neįskaitomi, šiame skyriuje nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai per 3 darbo dienas grąžinami skundo pateikėjui. Atsakingas asmuo informuoja skundo pateikėją, kad per 30 darbo dienų nuo Įmonės gauto rašto apie nustatytus trūkumus gavimo dienos šių trūkumų nepašalinus skundas nebus nagrinėjamas. 
5.2.5. Pacientas dėl jo pažeistų teisių, susijusių su Asmens sveikatos priežiūros (ASP) paslaugų prieinamumu ir kokybe, gynimo turi teisę kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją (Komisija), veikiančią prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), dėl jo pažeistų teisių, susijusių su privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo – į Valstybinę ligonių kasą prie SAM, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su Paslaugų atitiktimi bioetikos reikalavimams, gynimo – į Lietuvos bioetikos komitetą. Į šiame papunktyje nurodytas institucijas pacientas turi teisę kreiptis, tik jeigu nesutinka su Įmonės priimtu sprendimu išnagrinėjus jo skundą, 
arba jeigu jo skundas neišnagrinėjamas per nustatytą terminą, taip pat kitais teisės aktų nustatytais atvejais. 
5.2.6. Pacientas turi teisę kreiptis ir tiesiai į teismą, taip pat skųsti teismui 5.2.5 p. nurodytų institucijų veiksmus ar neveikimą nagrinėjant jo skundą. 
5.2.7. Fizinių asmenų skunde turi būti nurodoma: Paciento vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, duomenys ryšiui palaikyti (telefono ryšio numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas), skundo esmė (asmens reikalavimai/ siūlymai pašalinti jo teisių pažeidimą), paslaugos užsakymo numeris. 
5.2.8. Tais atvejais, kai pacientas pageidauja pinigų grąžinimo už suteiktas paslaugas, skunde jis privalo nurodyti sąskaitos, į kurią turi būti pervesti pinigai, numerį. 
5.2.9. Juridinių asmenų atveju, skunde turi būti aiškiai identifikuotas skundo pateikėjas, išdėstyta skundo esmė, pateikti duomenys ryšiui palaikyti, pateikti susiję dokumentai (kai tinka ir reikalinga), skundas turi būti pasirašytas įstaigos ar organizacijos įgalioto asmens. 
5.2.10. Įstaiga ar organizacija (juridinis asmuo), su kuria Įmonė yra sudariusi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartis, turi teisę pareikšti skundą sutarties galiojimo laikotarpiu ir kitais LR teisės aktais numatytais atvejais. 
5.2.11. Visais atvejais, skundas priimamas tik raštu, laisva forma, kurios turinys atitinka šios 
PR 5.2.1-5.2.10 p. reikalavimus.

PASTABA: Tais atvejais, kai užsakovas pageidauja pinigų grąžinimo už suteiktas paslaugas, paraiškoje jis privalo nurodyti sąskaitos, į kurią turi būti pervesti pinigai, numerį. Sprendimą dėl pinigų grąžinimo visais atvejais raštiškai patvirtina įmonės generalinis direktorius.

Kontaktai:
Tel.: 8 700 55511
El. p.: pagalba@anteja.lt 

Šaltinis: PR 7.7-1 SKUNDŲ VALDYMAS, leid. Nr. 1.0, 2024-04-02 - žiūrėti čia.

Pacientų skundų teikimo akreditavimo tarnybai tvarkos aprašas - čia.