Skundų teikimas - "Antėja laboratorija"

Skundų teikimas

 1. Skundai gali būti pareikšti paciento arba juridinio asmens.
 2. Įstaiga ar organizacija (juridinis asmuo), su kuria įmonė yra sudariusi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartis, turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per sutarties galiojimo laikotarpį ir kitais LR teisės aktais numatytais atvejais.
 3. Pacientas (fizinis asmuo) turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužinojo, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
 4. Paciento skundas gali būti pareikštas:
  1. paties paciento, nurodant suteiktos paslaugos užsakymo numerį, o esant būtinybei (kai to reikalauja LR teisės aktai) ir pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. paciento atstovo, pateikiant tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus;
  3. paštu, per kurjerį ar kt. būdais, pateikiant pacientą atstovaujančio advokato ar notaro patvirtintą paciento asmenybę patvirtinantį dokumentą.
 5. Visais atvejais, skundas priimamas tik raštu, laisva forma, kurios turinys atitinka šios tvarkos 7. p.
 6. Juridinių asmenų atveju, skunde turi būti aiškiai identifikuotas pareiškėjas, išdėstyta skundo esmė, pateikti duomenys ryšiui palaikyti, pateikti susiję dokumentai (kai tinka ir reikalinga), skundas turi būti pasirašytas įstaigos ar organizacijos įgalioto asmens.
 7. Fizinių asmenų skunde turi būti nurodoma: Vardas, Pavardė, parašas; faktinė gyvenamoji vieta; duomenys ryšiui palaikyti; skundo esmė; paslaugos užsakymo numeris, o esant būtinybei (kai to reikalauja LR teisės aktai), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

PASTABA: Tais atvejais, kai užsakovas pageidauja pinigų grąžinimo už suteiktas paslaugas, paraiškoje jis privalo nurodyti sąskaitos, į kurią turi būti pervesti pinigai, numerį. Sprendimą dėl pinigų grąžinimo visais atvejais raštiškai patvirtina įmonės generalinis direktorius.

Kontaktai:
Tel.: 8 700 55511
El. p.: pagalba@anteja.lt 

Šaltinis: PR 4.8-1 Skundų ir paraiškų valdymas, leidimas Nr. 8.0, 2022-09-13.

Pacientų skundų teikimo akreditavimo tarnybai tvarkos aprašas - čia.